برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

مقاله b (3155)

پیوست1: طیف FT-IR بیس بتا نفتول سنتز شده………………………………………………………………………………..68پیوست2: واژهنامه فارسی- انگلیسی……………………………………………………………………………………………………69پیوست3: واژهنامه انگلیسی- فارسی……………………………………………………………………………………………………73 مراجع…………………………………………………………………………………………………………………………………………….77 فهرست جدولها صفحه عنوان جدول1-1- ساختار شیمیایی ورفتار حرارتی برخی از انواع پلیمرهای آروماتیک با عملکرد بالا……………………6 جدول1-2- مثالهایی از ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه b (3149)

2-9- کنترل بیولوژیک بیماری پژمردگی فوزاریومی با استفاده از میکانیسمهای آنتاگونیست38فصل سوم: روش تحقیق413-1- معرفی چهار تیمار برتر متأثر از جدایههای آنتاگونیست با روش کاربردشان جهت بررسیهای مزرعهای423-2- تهیه زادمایه قارچهای آنتاگونیست مورد استفاده در ادامه مطلب…